Skip links

Служба за економско финансијске послове

Обавља послове деловодног протокола, пријема и експедиције поште, као и архивске грађе и послове обезбеђења установе

Служба за правне, кадровске и административне послове

у оквиру ове Службе постоји и Одсек за кадровске послове и послове обезбеђења којим руководи Бранко Грујић, дипл. правник.

Начелник Службе за правне, кадровске и административне послове је Оливера Благојевић, дипл. правник.

Служба за правне, кадровске и административне послове:
 • Обавља послове деловодног протокола, пријема и експедиције поште, као и архивске грађе и послове обезбеђења установе.
 • Води матичну евиденцију у области рада запослених и ради све послове за потребе Дома здравља из радног односа.
 • Служба предузима мере за законито, благовремено и ажурно спровођење одлука органа управљања Дома здравља.
 • Штити интересе права пацијената, даје правна мишљења у спорним питањима, израђује нормативна акта, врши уговарања и прати законске прописе.
Директор дома здравља
 • Организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи
 • Координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе
 • Именује руководиоце унутрашњих организационих јединица
 • Доноси правилник о организацији и систематизацији послова
 • Представља и заступа здравствену установу
 • Спроводи утврђену пословну и здравствену политику
Заменик директора дома здравља
 • Замењује директора у организацији рада и руковођењу процесом рада у здравственој установи
 • Пружа стручну помоћ директору, кад директор није здравствени радник
 • Координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе у одсуству директора
 • Именује руководиоце унутрашњих организационих јединица у одсуству директора
 • Доноси правилник о организацији и систематизацији послова у одсуству директора
 • Представља и заступа здравствену установу у одсуству директора
 • Спроводи утврђену пословну и здравствену политику у одсуству директора
 • У одсуству директора обавља наведене послове директора
 • Обавља стручно медицинске послове директора, кад директор није здравствени радник

Немедицинске службе