Skip links

КОНКУРС за избор кандидата за обављање функције директора и заменика директора

Расписује се јавни конкурс за место директора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево на мандатни период од 4 године.

Кандидат за место директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове:

– да има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
– да има завршен правни факултет или економски факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

ДОКАЗИ:

– оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском/стоматолошком/ фармацеутском факултету
– потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи
или
– оверена фотокопија дипломе о завршеном економском или правном факултету
– оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента
– потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи

2.) Расписује се јавни конкурс за место заменика директора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево на мандатни период од 4 године.

Кандидат за место заменика директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове:

– да има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
– да има завршен правни факултет или економски факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

ДОКАЗИ:

– оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском/стоматолошком/ фармацеутском факултету
– потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи
или
– оверена фотокопија дипломе о завршеном економском или правном факултету
– оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента
– потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи

Уз тражену документацију кандидати достављају и кратку биографију. Рок за подношење тражене документације је 8 дана од дана објављивања.

Документацију доставити у затвореним ковертама лично или поштом уз обавезну назнаку „ЗА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА“ или „ЗА КОНКУРС ЗА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА“ на адресу Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, Кнез Михаилова бр. 51. Смедерево.