Skip links

О установи

Take advantage of the experiential-learning opportunities built into many programs.

Подаци о здравственој установи

Дом здравља ,,Смедерево“ основан је 1.11.2012. године. Лоциран је у Кнез Михајловој улици бр 51. Смедерево.Све до 1.11.2012 године Дом здравља ,,Смедерево“ је пословао као организациона јединица у саставу Здравственог центра ,,Свети Лука“ Смедерево. Њена укупна површина је 4880 м² на пет локација. Пружа примарну здравствену заштиту становништву на територији града Смедерева, Подунавски округ. На овој територији године живи 108 209 становника. Здравствена установа пружа услуге примарне здравствене заштите.

Медицинске службе су:
 • Служба здравствене заштите одраслог становништва
 • Превентивни центар
 • Одсек здравствене заштите радника са Медицином спорта
 • Служба за кућно лечење и здравствену негу
 • Служба за здравствену заштиту деце
 • Развојно саветовалиште
 • Служба за здравствену заштиту школске деце
 • Саветовалиште за младе
 • Служба за здравствену заштиту жена
 • Служба за поливалентну патронажу
 • Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом
 • Служба за социјалну медицину и информатику
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Немедицинске службе у оквиру здравствене установе су:
 • Служба за опште правне, кадровске, послове одбране, обезбеђења, писарницу, архиву и телефонску централу
 • Служба за техничке и помоћне послове
 • Служба за економско финансисјске послове

Укупан број запослених у Дому здравља ,,Смедерево“ на дан 1.01.2020 је 397, од чега 310 запослених припада медицинском, а 87 радника немедицинском кадру.

Циљеви здравствене установе
 • Унапређење квалитета рада здравствене заштите и безбедности пацијента
 • Сагледавање предности и могућности напретка установе
 • Актуелна процена рада здравствене установе
 • Увођење стандарда критеријума и процедура којима се усмерава процес рада и постигнути учинак
 • Побољшање ефикасности рада установе
 • Идентификација слабости и недостатака у раду установе
 • Боље разумевање циљева и сложености процеса рада
Мисија

Дом здравља ,,Смедерево “ Смедерево је установа посвећена превенцији, унапређењу и решавању нарушеног здравља уз примену савремене технологије и високо стручних кадрова са циљем подизања квалитета живота

Визија

Дом здравља ,,Смедерево“ Смедерево – кућа здравља, посвећена превенцији и пружању услуга високог квалитета, савременом опремом, у примереним условима рада, са циљем унапређења и очувања оптималног здравља становништва ,,ЗАЈЕДНО ЗА ЗДРАВ И КВАЛИТЕТАН ЖИВОТ“

Вредности

УСМЕРЕНОСТ НА КОРИСНИКЕ – ПАЦИЈЕНТЕ
ОТВОРЕНОСТ – спремност на пружање здравствених услуга корисницима
ДОСТУПНОСТ – здравствене услуге се пружају 24 часа дневно
ЕНТУЗИЈАЗАМ – предузимљивост и спремност запослених да се стално усавршавају и развијају установу.
ПРОФЕСИОНАЛНОСТ – развој и регулатива професионалних норми и стандарда
БЕЗБЕДНОСТ –достизање безбедне и сигурне здравствене заштите

Стратешки план сажети преглед

Стратешки план Дома здравља ,,Смедерево“ у петогодишњем периоду орјентисан је ка превентивним здравственим услугама. Превенција и рана детекција, као и контрола масовних незаразних болести у фокусу је нашег интересовања јер су то обољења која у великој мери оптерећују нашу популацију. Посебно се при том мисли на малигнитете дојке, цервикса и колоректалне регије, као најчешће малигне болести на нашем подручју за које постоје смернице превенције и раног откривања. У том смислу наше активности ће бити усклађене са Националним стратегијама за контролу ових обољења. Затим превенција, рана детекција и контрола дијабетеса представља изазов за све изабране лекаре, јер град Смедерево има преко 6000 оболелих од дијабетеса типа2.Кардиоваскуларне болести и хипертензија су прва група незаразних обољења по учесталости на нашем подручју те као таква захтевају интензивно праћење. Јавно здравствени рад и подизање свести о потреби превенције корисника наша је обавеза. У наредном периоду настојаћемо да сви наши суграђани имају изабраног лекара , а акредитација установе биће доказ квалитета здравствених услуга. Акредитација Дома здравља представља стратешко опредељење установе за стално унапређење квалитета рада.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
 • Унапређење превентивних здравствених услуга са повећањем обима услуга за 40 % у наредном петогодишњем периоду
 • Промоција здравих стилова живота са смањењем неадекватног понашања од 7-10 % за пет година
 • Организација едукативних програма за запослене два пута месечно у наредних пет година
 • Регистрација корисника здравствене заштите за изабраног лекара – обухват популације 100 %

Дом здравља Смедерево,, Смедерево“ обезбеђује здравствену заштиту за становнике општине Смедерево. Oпштина Смедерево припада групи највећих општина има изузетно повољан географски положај. Град Смедерево је седиште општине и седиште Подунавског округа. Према густини становништва општина Смедерево је у групи најгушће насељених у Србији. Мрежу насеља у општини чини група од 28 насеља. У граду живи 64175 становника, а у селима 44 034. Од укупног становништва има око 13 112 запослених, док је остатак везан за пољопривреду или незапослен. Просечна старост становништва износи 37,5 година у насељу има 20948 домаћинства, а просечан број чланова је 3,00.
Гледано по популационим групама структура становништва је следећа:

 • деца од 0-6 година 7067
 • деца од 7-19 година 14569
 • одрасли од 19 и више година 81762
 • жене од 15 и више година 45426
 • старији од 65 година 16515

На територији општине постоји развијена мрежа здравствених амбуланти. Амбулантама је покривено комплетно градско и сеоско становништво јер постоји 31 пункт на територији града Смедерева. Рад ових амбуланти и њихово одржавање, изискује велика улагања и ангажовање кадра и материјалних средстава које Дом здравља настоји да одржава уз помоћ локалне самоуправе.