Skip links

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор кандидата за обављање функције директора

1. Расписује се јавни конкурс за место директора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево на мандатни период од 4 године.

2. Кандидат за место директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних Законом о раду мора да испуњава и следеће услове:
– Завршен медицински факултет,
– Специјализацију из гране медицине која је из делатности Дома здравља „Смедерево“ Смедерево,
– Најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту
или
– Завршен економски или правни факултет,
– Едукацију из области здравственог менаџмента,
– Најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите од којих је најмање три године радног стажа на пословима руковођења у здравственој заштити.

ДОКАЗИ:
– Оверена фотокопија дипломе о завршеном Медицинском факултету
– Оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из гране медицине која је из делатности Дома здравља „Смедерево“ Смедерево
– Потврда о дужини радног стажа по положеном специјалистичком испиту
– Потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи
или
– Оверена фотокопија дипломе о завршеном Економском или Правном факултету
– Оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента
– Потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– Потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи

Уз тражену документацију кандидати достављају и кратку биографију. Рок за подношење тражене документације је 15 дана од дана објављивања.

Документацију доставити у затвореним ковертама лично или поштом уз обавезну назнаку „ЗА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА“ на адресу Дома здравља Смедерево, Кнез Михаилова бр. 51. Смедерево.