Skip links

Оглас за пријем доктора медицине

На основу одредаба Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, а у складу са Кадровским Планом Дома здравља „Смедерево“ Смедерево и Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, вд директор Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, др Олгица Обрадовић, расписује

 

О Г Л А С
за пријем

 

1/  У радни однос на одређено време са пуним радним временом ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за рад у Дому здравља „Смедерево“ у Смедереву.

ОПИС ПОСЛОВА: – превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– ради у превентивним саветовалиштима;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти;

 

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа предвиђени Законом о раду и посебни услови предвиђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Смедерево“ Смедерево (високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године).

Кандидати су дужни да доставе:

– пријаву на конкурс са кратком биографијом,
– оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

– оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

– оверену фотокопију лиценце или Решење о упису у именик Лекарске Коморе,

– неоверену фотокопију личне карте,

– потврду о радном искуству (ако кандидат има радног искуства);

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења Уговора о раду мора доставити доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

2/   У циљу транспарентности и избора кандидата истаћи оглас на сајту Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, сајту Министарства здравља РС, огласној табли Дома здравља „Смедерево“ Смедерево и Листу „Послови“ НСЗ.

Рок за пријаву кандидата – 8 дана од дана истицања огласа у Листу „Послови“ НСЗ.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама преко писарнице Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, или путем поште на адресу: Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену „пријава на оглас за доктора медицине“.

Непотпуне и не благовремене пријаве неће бити разматране.

Оглас можете преузети ОВДЕ.