Skip links

Оглас за пријем доктора медицине

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, у складу са Кадровским Планом и Измена Кадровског Плана Дома здравља „Смедерево“ Смедерево за 2013. годину и Закључка 51 бр: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године, којим је дата сагласност Министарства здравља Републике Србије, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Правилника о систематизацији послова Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, расписује оглас за пријем једног доктора медицине

1. У радни однос на неодређено време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за рад у Дому здравља „Смедерево“ Смедерево. Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

– пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
– оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
– оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
– оверену фотокопију лиценце.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења Уговора о раду мора доставити доказ о здравственој способности.

2. Пробни рад траје три месеца у складу са чл. 36. став 2. Закона о раду

3. У циљу транспарентности и избора кандидата, расписати оглас у огласним новинама Националне службе за запошљавање, истаћи оглас на сајту Дома здравља „Смедерево“ Смедерево и на сајту Министарства здравља РС.

Рок за пријаву кандидата – 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама преко писарнице Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, или путем поште на адресу: Дом здравља „Смедерево“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену „пријава на оглас за доктора медицине“.

Непотпуне и не благовремене пријаве неће бити разматране.