Skip links

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

 

I

Расписује се оглас за пријем  два (2) доктора медицине за рад у Дому здравља Смедерево Смедерево, на неодређено време са пуним радним временом.
Пробни рад траје 3 (три) месеца у складу са чланом 36. став 2. Закона о раду.


II

УСЛОВИ за заснивање радног односа:
– доктор медицине– ВИИ/1 степен стручне спреме, положен стручни испит;


III

ДОКАЗИ који се подносе уз ПРИЈАВУ:
– оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;
– оверена фотокопија уверења -потврде о положеном стручном испиту;
– решење о упису у Именик Лекарске коморе Србије или Лиценца Лекарске коморе Србије;
– кратка биографија.

 

IV

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 8 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА КОД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ.

Пријаве са потребном документацијом се подносе лично на писарници или путем поште на адресу Дома здравља “Смедерево“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр. 51, 11300 Смедерево, са назнаком “пријава на конкурс за пријем за радно место доктора медицине “.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, а изабрани кандидати биће лично обавештени телефонским путем.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос или другу потребну документацију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВД Директор
Дома здравља „Смедерево“ Смедерево
Др мед. Радиша Мијаиловић

Кликом на овај текст можете преузети документ