Skip links

Оглас за продају расходованих возила

Дом здравља „СМЕДЕРЕВО“ Смедерево у складу са Одлуком Управног одбора број: 1594/7 од 11.06.2013. године оглашава продају расходованих возила прикупљањем затворених писмених понуда и то за:

– Путничко возило марке „ЛАДА 1500“, модел: 21043, годиште 2002, почетна цена 25.000,00 динара, депозит у динарима 2.500,00.
– Комби возило марке „ФИАТ ДУКАТО“, годиште 1998, почетна цена 30.000,00 динара, депозит у динарима 3.000,00.
Возила се продају у виђеном стању без права накнадног приговора.

Разгледање возила може се обавити у периоду од 08 до 14 часова у кругу возног парка Џ „Смедерево“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр. 51.

Контакт особа: Милан Станковић,
Број телефона: +381 (69) 8548526

Право подношења понуда имају сва физичка и правна лица, која уз понуду доставе доказ о уплати депозита за возила за која су заинтересована за куповину. Уплата депозита врши се на шалтеру Дома здравља „Смедерево“ Смедерево или на текући рачун 840-851661-28, код Управе за јавна плаћања; сврха уплате: депозит са назнаком возила из огласа.

Рок за поврат депозита је два дана од спровођења јавног отварања писмених понуда. У случају да купац који је доставио најповољнију понуду одустане од куповине нема параво на повраћај депозита.

Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком „Не отварати – за куповину расходованих возила“, поштом или личном предајом наручиоцу.

Понуде доставити најкасније до 19.06.2014. године до 12 часова. Отварање понуда вршиће се истог дана са почетком у 13 часова.

ДИРЕКТОР
Др мед. Весна Ивковић