Skip links

Продајa расходованих возила као старо гвожђе

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају расходованих возила као – старо гвожђе
путем прикупљања писаних понуда

 

На основу Закона о управљању оптпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Одлуке Управног одбора о продаји расходованих возила, Предлога Комисије и Одлуке директора да се расходована возила која нису продата као саобраћајна возила продају као старо гвожђе број 902/1 од 18.03.2021. год, комисија за спровођење поступка објављује:
Јавни оглас за продају расходованих аутомобила као старо гвожђе путем прикупљања писаних понуда
1. Подаци о предмету продаје:
Продају се расходована возила Дома здравља ”Смедерево” Смедерево као старо гвожђе:
– Sanitet citroen jumper – 2010 кг
– Jugo 55 – 750 кг
– Jugo флорида – 1150 кг

Карактер отпада: неопасан
Количина отпада: тежина возила
Локација на којој се налази отпад: у дворишту Дома здравља ”Смедерево” Смедерево.
Минимална почетна цена откупа по јединици мере откупа предметног отпада: 27,00 ди“н /kg

2. Место и начин прибављања додатних информација:
Пре подношења понуда заинтересована лица могу извршити увид ,уз претходну најаву на мобилни телефон број: 069-854-85-44 и фиксни телефон број: 026/240-522 ,сваког радног дана у времену од 10:00-14:00 часова до 25.03.2021. године као крајњег рока за достављање понуда.

3. Обавезе купца – купац је дужан да обезбеди:
– алат за манипулацију отпадом
– возила за транспорт отпада (атестирана у складу са прописима);
– одвожење старог гвожђа обавља уз спровођење свих мера прописаних законом;
– преузме укупну количину отпада из тачке 1 овог огласа;
– све услове да не дође до штете на околном земљишту приликом утовара и одвоза старог гвожђа;
– да надоканди евентуалну штету коју проузрокује приликом утовара и одвоза.

4. Услови за учешће у поступку прикупљања писанe понуде и садржај писане понуде
Обавезан саржај понуде:

  • Подаци о подносиоцу понуде,
  • Цена
    Понуђену цену откупа отпада старог гвожђа по јединици мере (дин/кг) и укупну цену откупа за тежину која је дата у спецификацији возила, са и без ПДВ-а (на понуђену цену купац плаћа ПДВ уколико није у систему ПДВ-а);
  • Рок (максимални) у ком ће купац платити и преузети укупну количину отпада (дана).

 

5. Начин и време (рок) за достављање писане понуде:
Понуду понуђачи достављају на сопственом обрасцу
Писана понуда подноси се непосредно на писарници или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу:
Дом здравља ”Смедерево” у Смедереву, ул. Кнез Михаилова 51, „Понуда за откуп старог гвожђа“ – НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса понуђача-купца
Понуђач може поднeти само једну понуду.

6. Рок за подношење понуда је 25.03.2021. године до 12.00 часова
Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда.
Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују.

7. Време рок и место одржавања отварања понуда писаних понуда
Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски на адреси Дом здравља ”Смедерево” Кнез Михаилова 51 /трећи спрат.
О отварњу понуда води се записник који потписују чланови комисије и присутни понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

8. Критеријум за оцену понуда
Критеријум за избор најповољније понуде је:
Највиша понуђена цена откупа по једници мере откупа (дин/кг).
Понуђена цена откупа по једници мере откупа (дин/кг) не може бити мања од почетне цене за откуп из тачке 1. огласа 27,00дин/кг.
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, продавац ће предност дати понуди оног понуђача-купца који понуди краћи рок преузимања укупне количине отпада изражено у данима.
Са понуђачем који понуди највишу цену по килограму закључиће се уговор .

9. Праћење реализације уговора
Приликом примопредаје старог гвожђа представници купца и продавца, сачиниће и потписати записник и извршеној примопредаји.
Овај оглас се објављује на огласној табли и интернет страници Дома здравља ”Смедерево”.

10. Начин и рок обавештавања учесника о резултатима спроведеног поступка
Решење о изабраном понуђачу, а у вези са предметом овог огласа биће донето у року од три дана од дана отварања понуда и објављено на интернет страници Дома здравља и достављено учесницима у поступку.

11. Период рок трајања уговора о купопродаји отпада старог –гвожђа
Уговор се закључује се на период који је купац назначио у понуди, а максимум до 10 дана од дана закључења уговора.
Уколико понуђач не приступи закључењу уговора о купопродаји отпада у року од три дана, губи право на откуп возила као старо гвожђе.

12. Динамика плаћања уговорене цене
Динамика плаћања уговорене цене вршиће се у року од 7 дана од дана закључења уговора и примљене фактуре.Трошкове пореза ПДВ-a сноси купац уколико није у сиситему ПДВ-a

13. Праћење реализације уговора
Купац може почети са утоваром и одношењем старог гвожђа како је понудом регулисано. У том смислу овлашћени представници купца и продавца сачиниће и потписати записник о извршеној примопредаји.
Власништво продавца над отпадом престаје након извршене уплате по уговору и преузмањем возила као старог гвожђа.
Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању отпадом.

Документ можете преузети ОВДЕ.