Skip links

Продајa расходованих возила

На основу одредаба Статута Дома здравља „Смедерево“ Смедерево и Одлуке Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево бр.261/10 од 29.01.2021. године вд директор Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, др мед. Олгица Обрадовић, дана 01.03.2021. год.

ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА И ОТВАРАЊА ПИСАНИХ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево позива сва правна и физичка лица на учешће у поступку продаје расходованих возила.
Поступак продаје биће спроведен прикупљањем писаних затворених понуда.
Свако возило се купује појединачно у виђеном стању, без права на рекламацију.
Возила ће бити продата понуђачу који понуди највећи финансијски износ. Понуђени финансијски износ не може бити мањи од почетне цене. У циљу избегавања идентичних понуда, сугеришемо понуђачима да финансијске понуде не заокружују на хиљаде.
Списак возила:
р. бр. Рег. ознака Назив и тип возила Год. произв. Почетна цена (РСД без ПДВ)

  • SD 024-BP ШКОДА ROOMSTER 2007. год. 72.000,00 динара (регистровано)
  • SD 028-ĆM САНИТЕТ ТРАНСПОРТЕР Т4 2001. год. 48.500,00 динара
  • SD 066-NB САНИТЕТ ЦИТРОЕН ЏАМПЕР 2003. год. 57.500,00 динара (регистровано)
  • SD 049-ZĆ САНИТЕТ ЦИТРОЕН ЏАМПЕР 2003. год. 54.000,00 динара
  • SD 074-OR ЈУГО 55 2004. год. 20.500,00 динара
  • SD 018-VA ЈУГО 55 2007. год. 20.500,00 динара
  • SD 001-LH ЈУГО 55 2004. год. 20.500,00 динара (регистровано)
  • SD 074-GL ЈУГО ФЛОРИДА 2007. год. 31.000,00 динара

Сви заинтересовани могу погледати возила у седишту продавца у Смедереву у ул. Кнез Михаиловој бр. 51 дана 11. и 12. марта 2021.год, у периоду од 10 до 13 часова.
Контакт подаци особе за преглед возила: Драгољуб Петровић, 069/854-85-44
Понуда (за једно или више возила) мора да буде достављена у једној затвореној коверти до 15.03.2021. године до 10 часова, на адресу: Дом здравља „Смедерево“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр.51, са назнаком на коверти: Комисији за продају возила – НЕ ОТВАРАТИ.
Понуде (у запечаћеним ковертама) ће бити комисијски отворене без присуства понуђача дана 15.03.2021. године, са почетком у 10:15 часова.
Право на учешће у поступку продаје возила имају сва правна и физичка лица која за конкретно возило (или више возила) доставе исправне понуде.
Комисија неће разматрати неисправне понуде.
Исправном се сматра понуда:
1. која је достављена до 15.03.2021. године до 10 часова,
2. која је комплетна, односно садржи следеће податке и документе:
– читко достављену понуду за куповину возила уз прецизно навођење регистарске ознаке возила,
– за правна лица:
о назив, адресу, матични број и ПИБ и извод из АПР-а,
о контакт податке заступника (име и презиме, електронска адреса, број телефона),
– за физичка лица:
о копија личне карте (електронска адреса, број телефона),
Неблаговремено достављене понуде, Комисија ће не отворене вратити подносиоцу.
Најповољнији понуђач купује возило но цени коју је понудио, увећаној за износ ПДВ у складу са Законом о ПДВ.
Понуђачу који је понудио највишу цену за конкретно возило ће бити понуђено да потпише уговор о купопродаји у року од 3 радна дана од завршетка поступка отварања понуда.
Најповољнији понуђач је дужан да потпише уговор о купопродаји возила и да плати целокупан износ купопродајне цене у року од 3 радна дана од дана потписивањауговора о купопродаји.
Купац може да преузме возило када целокупна средства по уговору о купопродаји буду приспела на рачун продавца и пошто достави доказ да је платио пореске обавезе надлежној управи.
Уколико најповољнији понуђач одустане од куповине возила, сматра се да је следећи најбољи понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду.
Порез на пренос, трошкове преузимања возила и евентуалне друге трошкове сноси у целости купац.

Документ можете преузети ОВДЕ.