Skip links

Продаја расходованог возила и два контејнера

На основу Одлуке број: 212/12 од 24.01.2017. године Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево Џ „Смедерево“ Смедерево оглашава: ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ВОЗИЛА И ДВА КОНТЕЈНЕРА путем прикупљања понуда

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: РАСХОДОВАНО ВОЗИЛО ИЗ СЛУЖБЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ И ДВА КОНТЕЈНЕРА

Право за подношење понуда имају домаћа и правна и физичка лица. Расход дотрајале шасије возила и два контејнера Дома здравља „Смедерево“ Смедерево се продаје у виђеном стању и након продаје купац нема право на накнадну рекламацију.

Ред. бр. 

Предмет продаје

Инвентарски број шасијеБрој шасије
1Шасија возила

ПЕЖО БОКСЕР-2003.год.

 

021963VF3ZAAMFA17220156
2.ДВА КОНТЕЈНЕРА//

 

Комисија која ће реализовати продају је:
1. Предраг Леповић
2. Срђан Ђукић
3. Александар Добрић

Разгледање предмета продаје које се налази у кругу дворишта Дома здравља „Смедерево“ је 20.02.2018. год. и 21.02.2018.год. у периоду од 8 до 13 часова.
Понуде се морају поднети путем препоручене поште,е-маил-ом или лично преко писарнице Џ „Смедерево“ Смедерево најкасније до 12.00 часова 22.02.2018. год., са назнаком „ПОНУДА ЗА ОТКУП СТАРОГ ГВОЖЂА ПО ПОЗИВУ 212/13“.

Понуде ће се отварати 22.02.2018. године са почетком у 12:15 часова у Служби за комерцијалне послове. Критеријум за одабир понуда је највиша понуђена цена по килограму.
Купац је у обавези да о свом трошку преузме старо гвожђе и изврши мерење уз присуство комисије Дома здравља „Смедерево“. На основу измерене количине старог гвожђа извршиће се фактурисање купцу. Рок за изношење предмета продаје је 23.02.2018. год. до 13 часова. Контакт особа: Предраг Леповић 069 854 86 74