Skip links

Расписује се оглас за пријем једног (1) доктора медицине

На основу Одлуке вд директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево бр. 2308/1 од 13.08.2014. год,

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево
Ул. Кнез Михаилова бр. 51
расписује

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутне запослене на посао

И
Расписује се оглас за пријем једног (1) доктора медицине – за рад у Дому здравља „Смедерево“ Смедерево, на одређено време са пуним радним временом.

ИИ
УСЛОВИ за заснивање радног односа:

– доктор медицине– ВИИ/1 степен стручне спреме, положен стручни испит;

ИИИ
ДОКАЗИ који се подносе уз ПРИЈАВУ:

– оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;
– оверена фотокопија уверења -потврде о положеном стручном испиту;
– решење о упису у Именик Лекарске коморе Србије или Лиценца Лекарске коморе Србије;
– кратка биографија.

ИВ
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 8 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА НА САЈТУ ДОМА ЗДРАВЉА И МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА.

Пријаве са потребном документацијом се подносе лично на писарници или путем поште на адресу Дома здравља “Смедерево“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр. 51, 11300 Смедерево, са назнаком “пријава на конкурс за пријем за радно место доктора медицине “.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, а изабрани кандидати биће лично обавештени телефонским путем.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос или другу потребну документацију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВД Директор
Дома здравља „Смедерево“ Смедерево
Др мед. Радиша Мијаиловић