Skip links

Prava i obaveze pacijenata

Zakon o pravima pacijenata

Prava pacijenata:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšavanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete
 • Dužnosti pacijenat

Dužnosti pacijenata:

Odgovornost pacijenta za lično zdravlje:

 • Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja
 • U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju
 • Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika

Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

 • Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata

Odgovornost pacijenta prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima:

 • Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem
 • Zabranjeno je ometanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravsvene zaštite
 • Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu o promeni adrese ili telefonskog broja

Najnovije vesti

Saznajte više