Skip links

Закон о заштити података о личности

На основу чл. 56. и чл. 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) и чл 23. ст. 1. тач 10 Статута Дома Здравља „Смедерево“ Смедерево, вд директор Дома Здравља „Смедерево“ Смедерево, др стом. Светлана Михић Јовановић, доноси дана 31.10.2019. год:

Одлуку

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ Коста Стефанов, запослен на пословима систем оператера у Дому Здравља „Смедерево“ Смедерево.

2. Лице за заштиту података о личности има обавезу да:

– информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
– прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
– даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са одредбама овог закона;
– сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање претходног мишљења Поверенкиа.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Цео документ можете погледати: ОВДЕ