Skip links

Продаја возила путем јавног надметања – лицитације

У складу са Одлуком Управног одбора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево бр. 890/6 од 31.03.2015-е године и Записника Комисије о процени возила бр. 4/321-2 од 28.03.2015-е године, Дом здравља “Смедерево“ Смедерево, оглашава продају возила путем јавног надметања – лицитације

Право учешћа на лицитацији имају домаћа правна и физичка лица.

Возило се продаје у виђеном правном и фактичком стању без права на накнадну рекламацију купца.
Продавац не гарантује да возило која се продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси коју потенцијални понуђач предвиђа за то возило.
Сматра се да је учесник на лицитацији пре лицитације обавио разгледање возила која се продаје и своју понуду заснива на сопственој процени стања возила.

Разгледање возила се врши у периоду од 24.04.2015-е године до 08.05.2015-е године по претходном договору са овлашћеним лицима и то радним данима у периоду од 10,00-14,00 часова.

Овлашћена лица:
Милан Станковић, тел. 069-854-85-26;
Мирко Јанићијевић, тел. 069-854-85-42;

Заинтересована лица која уплаћују депозит за возило у динарима, су обавезна да уплате депозит за возило, у износу наведеном у овом огласу на благајни Дома здравља “Смедерево“ Смедерево или уплатом на текући рачун установе бр. 840-836667-02 са назнаком “уплата депозита за лицитацију“.

Уз доказ о уплати депозита обавезно се доставља:
1.- за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, матични број, адреса, телефон за контакт;
2.- за правна лица: назив фирме, седиште, име лица овлашћеног за заступање, матични број правног лица, име и презиме особе за контакт, телефон и факс;

На повраћај депозита нема право учесник на лицитацији:
– који не прихвати почетну цену;
– који излицитира највећу цену, а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

Доказ о извршеној уплати и потребна документација достављају се непосредно преко писарнице Дома здравља “Смедерево“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр. 51 до 15,оо часова или се шаљу препорученом поштом закључно са 08.05.2015. године.
Пријаве послате после овог рока сматраће се не благовременим.

Лицитација ће се одржати 11.05.2015. године са почетком у 12,оо часова у просторијама возног парка Дома здравља “Смедерево“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр. 51.
Регистрација учесника је од 11,00 часова до десет минута пре почетка одржавања лицитације, на месту где се одржава лицитација.
Порези, такса за оверу уговора и пренос власништва, као и остали трошкови купопродаје падају на терет купца.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ