Skip links

Служба за здравствену заштиту школске деце

Школски диспанзер

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Школски диспанзер у свом стручном раду руководи се Правилником о обиму и садржају здравствене заштите деце и омладине који пружа стручно методолошка упутства за спровођење Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине која је усвојено на седници Владе Републике Србије 15.12.2010.године.

СТРУЧНИ КАДАР ДИСПАНЗЕРА
 • 6 педијатра
 • 4 лекара опште медицине
 • 15 сестара
 • 1 логопед
 • 1 психолог
 • 2 лекара на специјализацији
У школском диспанзеру се лече:
 • ученици од 7-19 године
 • деца ометена у развоју до 18година
 • студенти до 26 година

Рад је веома комплексан. Поред редовног куративног рада,приоритет стручног рада овог диспанзера је ПРЕВЕНТИВА која има за циљ спречавање и рано откривање ризика по раст и развој школске деце и омладине.

Школски диспанзер чине три појединачне целине:
 1. КУРАТИВА
 2. ПРЕВЕНТИВА СА ВАКЦИНАЦИЈОМ
 3. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ
КУРАТИВА

Обухвата прегледе ученика и давање терапије (мускуларне, интравенске, инхалационе).

Поред централне амбуланте у Дому здравља ради и амбуланта Техничке школе у једној смене у којој добијају здравствену заштиту ученици Техничке школе и Деспот Ђурађ и амбуланта на Царини такође у једној смени где се прегледају ученици ОШ ,,Д.Обрадовић,, и ОШ ,,Свети Сава,, Смедерево.

ПРЕВЕНТИВА
Превентива обухвата:
 • систематске прегледе ученика (прво полугодиште ) уз проверу вакциналног статуса
 • контролне систематске прегледе(друго полугодиште)
 • преглед свих ученика осмог разреда пред упис у средњу школу као и издавање лекарских уверења (мај-јуни) уз вађење лабораторије и вакцинисања трећом ревакцином против дифтерије, тетануса и дечије парализе
 • издавање лекарских уверења студентима (јуни)
 • издавање здравствених листова уз обавезну проверу вакциналног статуса ученика ради одласка на екскурзије и рекреативну наставу(током целе године)
 • здравствено васпитни рад диспанзера
 • преглед деце на шугу , вашљивост и дерматофитију
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

Обављају се једанпут у наведеној школској години-прво полугодиште, и то ученицима првог, трећег, петог i седмог разреда основних школа као и ученицима првог и трећег разреда средњих школа. Обавља се преглед по свим системима и органима; процењује раст и развој(праћење кривуље раста); процена стања ухрањености (одређивање ИТМ); процена вакциналног статуса; на основу процене здравственог стања, раста и развоја ученик се даље упућује ортопеду, физијатру, офтамологу…; обавезно се обавља групни здравствено васпитни рад а по потреби и индивидуални.

Сви ученици трећег разреда основне школе по новом стручном методолошком упутству се обавезно шаљу физијатру. Ученицима осмог разреда се обавља офтамолошки преглед и узимају лабораторијске анализе.

КОНТРОЛНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

Обављају се код ученика другог, четвртог, шестог разреда основних школа као и другог и четвртог разреда средњих школа по позиву што значи да се позивају ученици код којих се при систематском прегледу нађе одступање у расту и развоју или поремећај здравља. Контролни систематски прегледи се раде свим ученицима осмог разреда како би се на крају основног образовања обавио преглед ради професионалне оријентације и проценила способност за упис у средњу школу и издало лекарско уверење .

ВАКЦИНАЦИЈА

Изводи се у превентивном делу школског диспанзера према плану и програму вакцинација из 2020.год.
Ревакцинација ученика VIII разреда дТ, Полио вакцином
Ревакцинација ученика по позиву после ревизије вакциналних картона (која се обавља више пута годишње) када се примају недостајуће дозе како би сва деца била потпуно вакцинисана (ММР.Еуваx, дТ, Полио).

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД ДИСПАНЗЕРА

Обавља се током целе године рада школског диспанзера и то кроз:

 • планиране разговоре
 • организационе састанке
 • рад у малој групи
 • индивидуални здравствено васпитни рад
 • организовање предавања
 • организациони приказ изложбе
 • обележавање календара здравља
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ

У раду саветовалишта поред медицинске сестре учествују: педијатри, гинеколози, лекари опште медицине и психолог.
Рад се обавља кроз:

 • индивидуални здравствено васпитни рад
 • групни здравствено васпитни рад
 • семинаре
 • радионичарски рад

Радионичарски рад ,као најбољи вид рада са адолесцентима ,организује се сваке недеље у виду тродневног семинара ,,Сачувајмо здравље” са следећим темама:

 1. Заштита репродуктивног здравља младих
 2. Полно преносиве инфекције
 3. Болести зависности
 4. Исхрана
 5. Ризично понашање(алкохол,дуван,дрога)
 6. Злостављање и занемаривање

У договору са школама организује се рад и на терену тј. предавања.

ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ НА ШУГУ ВАШЉИВОСТ И ДЕРМАТОФИТИЈЕ

Два пута годишње излази се на терен и прегледају се ученици парних одељења на шугу, вашљивост и дерматофитије а кроз систематске прегледе ученици непарних одељења. Извештај се шаље ХЕС служби сваких шест месеци.

Превентивни рада школског диспанзера обавља се у школском диспанзеру према договору са школама и усклађивањем са њиховим распоредима,писменим задацима,контролним вежбама…што представља један мукотрпан рад а све у жељи да обухват ученика буде 95%.
Лекари и сестре школског диспанзера раде у Дечјем диспанзеру недељом и празником.

СТРУЧНИ РАД ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

ЛОГОПЕД ради на рехабилитацији гласа и говора свих узраста (деце и одраслих) као и превентивне прегледе деце предшколског и школског узраста ради раног откривања говорних поремећаја а у циљу унапређења говорно језичких способности деце. У плану су систематски прегледи ученика првог разреда у циљу раног откривања поремећаја читања и писања.

ПСИХОЛОГ је незаобилазни и неопходан сарадник педијатра коме се упућују деца ради психодијагностичког интервјуа; процене психофизичке зрелости; испитивање интелектуалних способности; процена комплетног психофизичког развоја деце као и психотерапијског рада са децом и родитељима који имају специфичне поремећаје психомоторног развоја и социјалне зрелости као и сви облици поремећаја понашања укључујући и адолесцентне кризе којих је све више.

Психолог је обавезни члан тима у Саветовалишту за младе а обавља и рад у Развојном саветовалишту дечјег диспанзера. У току године 60 радних дана у години ради послове психолога у Медицини рада. Психолог је неопходан сарадник У Центру за социјални рад и у Суду.

Из свега овога се може закључити да је стручни рад школског диспанзера обиман, одговоран и мултидисциплинаран што захтева више стручних кадрова тј. педијатара као носиоца послова, као и редовно стручно усавршавање лекара и сестара.

ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА РАДНИКА СЛУЖБЕ
ЛЕКАРИ:
 1. др Емина Стошић – начелник школског диспанзера
 2. др Бранка Кривокапић – педијатар
 3. др Биљана Стевановић – педијатар
 4. др Драган Илић – педијатар
 5. др Снежана Јовановић Драшкић – педијатар
 6. др Јелена Грујић – педијатар
 7. др Зорица Илић – педијатар
 8. др Маја Марковић – лекар опште медицине
 9. др Милена Милић – лекар опште медицине
 10. др Љиљана Ристић Грковић – лекар опште медицине
ЛЕКАРИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ
 1. др Татијана Симић
 2. др Гордана Ранковић
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ:
 1. Драгана Миладиновић – главна сестра школског диспанзера
 2. Радица Матић – медицинска сестра
 3. Дивна Ђорђевић – медицинска сестра
 4. Славица Јовановић – медицинска сестра
 5. Лидија Илић – медицинска сестра
 6. Гордана Мишић – медицинска сестра
 7. Радица Лалић – медицинска сестра
 8. Марија Бакаловић – медицинска сестра
 9. Жељка Лисов – медицинска сестра
 10. Анита Живанић – медицинска сестра
 11. Славица Крстић – медицинска сестра
 12. Јелена Стојановић – медицинска сестра
 13. Дафина Ђукић – медицинска сестра
 14. Славица Петровић – медицинска сестра
 15. Јадранка Мирковић – медицинска сестра

Начелник Школског диспанзера од 2014.године је др Емина Стошић. Др Емина Стошић ради у Школском диспанзеру од 1991.године. Др Емина Стошић својим организационим способностима и оригиналним идејама успева да нађе излаз из готово безизлазне ситуације, у чему има потпуну подршку својих колега и сарадника. Када је то ситуација налагала, др Емина Стошић је знала и умела да ангажује лекаре на стажу, волонтере и лекаре из Хитне помоћи, али умела и да помогне другим службама када су им недостајали лекари. Праведним и правилним односом према сваком члану колектива, ведрим духом и неисцрпном енергијом, др Емина Стошић је продубила и надградила традиционално хармоничну атмосферу у Школском диспанзеру.

Главна сестра Службе за здравствену заштиту школске деце и омладине од 2014.године је Драгана Миладиновић. Драгана Миладиновић ради у Школском диспанзеру од 2004.године. Реч је о веома енергичној, практичној и креативној медицинској сестри са одличним организационим способностима. Захваљујући њеним правовремено предузетим мерама, картотека је увек спремна за почетак нове школске године, систематски прегледи уредно заказани и вакцинација организована и спроведена на време.

Здравствене службе